تبلیغات
مطلب باز - مطالب سامان حسنی

چطور شرکت مشتری مدار داشته باشیم

چهارشنبه 20 تیر 1397 03:51 ب.ظ

چطور شرکت مشتری مدار داشته باشیم و مشتری را تکریم کنیم

چالش های مقابل بسیاری از کار و امروز بیشتر از همیشه. همیشه رو به افزایش انتظارات مشتری، زیاد رقابت (که از زیادتر در برهوت)، شفافیت زیاد، کاهش اعتماد و وفاداری مشتری، سرعت افزایش یافته و اثرات محسوس تغییرات، به ذکر فشردن بر منابع و حواشی نمی باشد: این فقط برخی از مسئله های سر گروهان کسب و کار امروز به ما بگویید آنها روبرو هستند.

در بسیاری از بخش های بازار، یک فراوانی از تامین کننده امکان می باشد. پس از آن تجارت است که ارائه تجربه مشتری مقرون توجه  که موفق است. این جهان که در آن خریداران قرار دادن مانع های زیادتری برای جلوگیری پیشه حمله به مکان خود، که در آن مردم سوالات زیادی، بیشتر و اعتماد کمتر و سخت را به سود خود و توسعه هست. انتظارات مشتری در حال افزایش می باشد در همه زمان ها: آنها را می خواهم چگونه آن را می خواهید، وقتی که آنها آن را می خواهم، و آنها  را می خواهم!

کسب و کار موفق آنهایی که موفق به ایجاد یک مشتری در همه جا همه چیز انجام می دهند. ما آنها را کسب و ۳D پاسخ چرا که آنها، به طرز چشمگیری و آشکارا متعدد از رقبای خود. کسب و ۳D نه تنها دیدار با انتظارات مشتری، آنها را بیشتر از و ایجاد مشتریان خوشحال. چه چیزی بیشتر، این است یکی کردن نمی باشد: آنها توانایی انجام این کار به طور مداوم، این است که چگونه آنها ایجاد وفاداری و حتی از خود گذشتگی است.

پس چگونه می تواند مشتریان خوشحال و اختصاص داده شده ایجاد کرد؟ هیچ پاسخ جادویی وجود دارد، اما چیزهایی که می بینیم آنها را انجام مداوم است که آنها را کمک می کند تا هستند.


نحوه انتخاب مدیر شرکت(سهامی)

چهارشنبه 20 تیر 1397 03:50 ب.ظ

شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است..
تعریف مدیر

مدیران افراد با صلاحیتی هستند كه به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامی به عهده یك یا چند نماینده (كه از میان شركا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و در هیچ یك از مواد قانون اخیر الذكر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شركت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی عام نباید كمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد كه تعداد شركا در شركت های سهامی نباید از سه نفر كمتر باشد.

به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.

با توجه به مفاد ماده مذكور نتیجه گرفته می شود:

اولا: اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد كه سهامدار شركت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شركت انتخاب نمود.
ثانیا: اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نكرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به ذهن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشكیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شركت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته اند كه در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وكیل و موكل است لذا مجمع عمومی كه از صاحبان سهام تشكیل شده است هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید.
ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره كه توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند به سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زیان كنند مگر آنكه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد كه موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون كه از مصادیق نظریه سوء استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور باید از دادگاه های دادگستری به عمل آید.
رابعا: اعضای هیئت مدیره شركت سهامی از اركان شركت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون كار نیستند بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور كلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شركت مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ماذون رسیدگی به شكایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شركت رابطه كارگری و كارفرمایی نیست. و همانطور كه بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند
.گفتیم كه اعضای هیئت مدیره كلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشكال كه عملا برای عزل پیش می آید این است كه مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی كه در دستور جلسه است بحث كرده و تصمیم بگیرند و مدیران شركت های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شركت نمی شوند . برای رفع این اشكال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یكی آنكه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نكنند این موضوع به عنوان رای عدم اعتماد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شركت مختل می ماند مدیران مجبور به استعفا میشوند . دیگر آنكه یك پنجم سهامداران به ترتیبی كه در مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد كتبا تقاضای تشكیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. در این صورت هیئت مدیره مكلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت كند. دراین مورد نیز گفته شده كه مجمع می تواد مدیر را عزل كند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
دو نكته دیگر قابل ذكر درمورد عزل مدیران یكی آن است كه هرگاه عضو هیئت مدیره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شركت وارد نمی آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خواهد داد. دیگر آنكه عزل مدیر به منزله عزل او از شركت نیست و او همچنان در زمره یكی از سهامداران شرکت می باشد.
خامسا: سمت مدیر در هیئت مدیره شركت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذكور قابل واگذاری نیست.


در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤ قانون مذكور هیئت مدیره مكلف است اقلا یك شخص حقیقی را به مدیرعاملی شركت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

بدیهی است كه فقط اولین مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشركت های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا این نوع شرکت مخیر در تشكل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است كه به هنگام تاسیس شركت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت. در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای كلیه سهامداران می رسد. صورتجلسه مذكور به انضمام سایر مداركی كه در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشكیل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال می گردد.

طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت باید در صورتجلسه قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد كه اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.

حال اگرشركت مذكور بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه جلسه مجمع عمومی اخذ می باید طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد:

درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است كه صاحبان لااقل یك سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. درهر یك از دو مجمع فوق كلیه تصمیمات باید به اكثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود.

به طوری كه ملاحظه می گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شركت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شركت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت (بدون تشكیل مجمع عمومی موسس) بایستی با اكثریتی كه در ماده ٧٥ مذكور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كلیه سهامداران شركت سهامی خاص را مكلف نموده كه ذیل صورتجلسه مذكور را (كه مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یك از آنها به دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند.

انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شركت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اكثریت نصف بعلاوه یك آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رای دهنده درعدد مدیرانی كه باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را به یك نفر بدهد یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم كند. اساسنامه شركت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

مجمع عمومی مذكور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب می نمایند تا در صورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از حداقل مقرر در قانون كمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره مدیران در اساسنامه معین می شود لیكن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

در صورت عدم ذكر مدت در اساسنامه مجمع عمومی عادی می تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید لیكن اساسنامه وتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام نمی تواند برخلاف نص ماده فوق الذكر مدت ماموریت مدیران را بیش از دو سال تعیین كند. در صورتی كه مدت مزبور در اساسنامه قید شده باشد تغییر آن به مدتی كمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی امکان پذیر است. مجمع مذكور می تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشكیل جلسه داده و به ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداكثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید.

ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینكه : اشخاصی حقوقی را می توان به مدیریت شركت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی كه او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشین او را كتبا به شركت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.

با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیئت مدیره دارای همان مسئولیت مدنی است كه شخص حقیقی عضو هیئت مدیره داراست. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. ثالثا نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره می باشد.

نكته قابل ذكر درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است كه نماینده مذكور كه در حكم وكیل شخص حقوقی ست و باید دستورات او یعنی موكل را در هیئت مدیره اجرا كند چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است كه نماینده شخص حقوقی درعین اینكه وكیل شخص اخیر است ركنی از اركان شركت محسوب می شود (ركن مدیریت) و بنابراین باید مسئولیت شخصی داشته باشد. اما قانونگذار پیش بینی نكرده است كه در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابزار این اختلاف در هیئت مدیره مدیر نماینده مسئول خواهد بود یا خیر؟ به نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع به وكالت در صورتی كه نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه كند.

مسئله دیگری كه قانونگذار معین نكرده این است كه چه كسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیئت مدیره شركت انتخاب می كند؟! بدیهی است این سئوال بیشتر در مورد شركت هایی مطرح می شود كه عضو هیئت مدیره شركت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر در مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی مانند وزیر حق انتخاب نماینده شخص حقوقی را در شركت دارد. در این صورت مسئله این است كه انتخاب نماینده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن. به نظر می رسد هیئت مدیره كه اداره شركت به عهده اوست حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شركت دیگر را دارد معذلك با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هیئت مدیره می تواند اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار كند. به هر حال مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شركت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود یكی آنکه به محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی مدت ماموریت نماینده مذكور هم تمام می شود. دیگر اینكه اگر مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذكور را نخواهد داشت. نكته قابل ذكر اینكه در صورتیكه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد لازم نیست شخص حقیقی نماینده وی هم دارای سهم درشركت مذكور باشد. ۱٫ آیا یک ابداع انجام دادید.
هر کس آنچه را که موردنیاز برای شروع یک شرکت. این که می گویند که ایده خود می باشد درخشان نیست. این فقط یعنی که شما ممکن است ویژگی های شخصیتی که مسئولیت رسیدگی به راه اندازی یک شرکت از خود را ندارد.

پیش از سرمایه گذاری هر زمان و یا منابع، خود را بسنجید و ببینید اگر شما برخی از صفات معمولی از یک کارآفرین. آیا شما انگیزه، توانایی به انطباق و اعتماد به نفس؟ آیا شما انعطاف پذیر؟

۲٫ توسعه یک ایده .
آیا تنها شروع یک کسب و کار به خاطر چیزی در رواج می باشد و شما فکر می کنم تجاری آن پول را. توسعه یک مفهوم کسب و کار می باشد که شما در مورد پرشور مرتبط به چیزی است که شما تجربه دارید. از آنجا، آمده تا با یک محصول یا خدمات که فکر می کنید می تواند زندگی مردم را افزایش دهد.

۳٫ آزمون معقول.
وقتی که شما بر روی یک ایده حل و فصل، کشف کردن که چطور شما می توانید آن را به واقعیت تبدیل نمایید. آیا محصول یا خدمات چیزی که مردم می خواهند و یا احتیاج دارید؟ آیا شما خواهید توانست سود فروش آن؟ آیا محصول کار انجام می دهد؟

۴٫ نوشتن کسب و کار.
طرح کسب و کار جامد راهنمای شما رفتن به جلو. آن را نیز برای ارائه ایده خود را به سرمایه گذاران بالقوه لازم می باشد. طرح کسب و کار شما باید یک بیانیه ماموریت، خلاصه شرکت، یک خلاصه اجرایی، خدمات یا محصول تحویل داده شده، یک توصیف از یک بازار هدف، پیش بینی های مالی و مبالغ بهره برداری باشد. اطلاعات لازم در مورد چگونه برای نوشتن یک طرح کسب و کار در SBA.gov.

۵٫ شناسایی بازار .
حتی اگر شما ممکن می باشد برخی از علاقه به کسب و کار خود را تشخیص دهید، شما نیاز به انجام مشق شب بیشتر هستید. ارزیابی بازار، هدف قرار دادن مشتریان به احتمال قوی به خرید. انجام یک ارزیابی رقابتی.

۶٫ تعیین مصرف ها.
انجام تحقیقات بیشتری و یافتن عوامل هزینه های استاندارد در این صنعت. نه تنها این کمک شما را مدیریت کسب و کار خود را  موثر تر، سرمایه گذاران می خواهند بدانند که این.

۷٫ بودجه.
هنگامی که شما تعیین چه مقدار پول شما باید به کار با، کشف کردن چه مقدار از آن به منظور توسعه محصول یا خدمات شما و ایجاد یک طرح بازاریابی می باشد.

۸٫ یافتن سرمایه گذاران.
شما در حال رفتن به نیاز به نوعی از بودجه برای شروع ، چه از پس انداز خود را، کارت های اعتباری، وام، کمک و یا سرمایه گذاران. پیداکردن یک سرمایه گذار که اشتیاق خود را به اشتراک خواهد گذاشت، کسی فکر می کنید ،می توانید با کار.

۹٫ گوش دادن به سرمایه گذاران .
این که آیا آن را دوست دارید، سرمایه گذاران انجام می گویند در شرکت شما. و شما نیاز به گوش کردن به مشاوره و یا پیشنهاد خود را. اما این به معنی این نیست که شما باید به انجام آنچه آنها به شما بگویم.

۱۰٫ راه اندازی یک سیستم پشتیبانی وسیع.
شما در حال رفتن به سرمایه گذاری هستید مقدار زیادی از زمان و منابع را به سرمایه گذاری کسب و کار جدید خود را. واضح است که خانواده خود در هیئت مدیره  باشد. آنها باید متوجه باشند که این فرایند به چالش کشیدن مالی و احساسی.


ابتکاری بودن علامت تجاری

از خصوصیات دیگر علامت تجارتی ابتكاری بودن آن است، یعنی علامت باید توام با طراحی و ظرایف شكلی باشد. اگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمیكند و آثار خوب تجاری یك علامت ابتكاری را در بر نمی گیرد .(ابتکاری بودن علامت تجاری)

از طرفی دیگر ابتكاری بود ن علامت تجاری ایجاب می‏كند اسامی عام (مانند كلمه شكر) به عنوان علامت انتخاب نشود و بالاخره اینكه به كار بردن خطوط هندسی به شكل لوزی یا دایره و نیز انتخاب ارقام كه نشانگر كیفیت جنس باشد جنبه ابتكاری ندارد ولی اگر ارقام مورد استفاده با نوع كالا متمایز باشد برای استفاده به عنوان علامت، خالی از اشكال خواهد بود 


قیمت گذاری شرکت

چهارشنبه 20 تیر 1397 03:48 ب.ظ


هر صاحب کسب و کار به فروش شرکت خود و یا او قادر است از درک درستی از ریاضی پایه پشت خریداری و متغیرهای که درایو ارزیابی از یک شرکت بهره مند می گردند.
بیایید در یک نمونه سریع بنگرید تا ببینید چگونه یک صندوق خریداری ارزش در شرکت شما و شما چه می توانید انجام دهید به این یک سرمایه گذاری جذاب برای سرمایه گذار که را تحت نظر می گیرد.

در اینجا پنج چیز یک خریدار که باید در نظر بگیرد در زمانی انجام محاسبات ریاضی در شرکت  عبارتند از:
۱٫ مختلف از EBITDA
سرمایه گذار فکر می کند از ارزش شرکت خود را برای یک چند از EBITDA. آنها با توجه به آنچه که در جریان آینده جریان های نقدی از شرکت شما ارزش دارد. یک راه ساده برای درباره ارزش شرکت شما فکر می کنم، در این چارچوب، این بوده که تخصیص جریان نقدی سالیانه خود را چند. در این نمونه، اجازه دهید بگویم یک خریدار فکر می کند شرکت خود را به ارزش ۵ مرتبه EBITDA هم اکنون  است، و یا $ ۲ میلیون.
۲٫ رشد  درآمد
شرکت شما به خوبی در طول زمان رشد نموده، اما سرمایه گذار به احتمال قوی یک سناریوی که در آن است که رشد کاملا به عنوان سریع نبوده در نظر بگیرند. در این مورد، بدیهی است یک ترکیبی نرخ رشد سالانه ۵ درصد، درآمد خود را از ۴ میلیون به $۵٫۲ میلیون دلار در طول پنج سال آتی رشد می کنند.

۳٫حاشیه EBITDA
بیایید جواب  EBITDA خود را تقسیم بر درآمد خود را حاشیه EBITDA خود را. هم اکنون، آن ۱۰ درصد می باشد. از آنجا که شرکت شما برای متعددی از EBITDA ارزش، در حال رشد EBITDA توسط هر درآمد زیاد شده یا افزایش حاشیه EBITDA خود را بسیار ارزشمند می کند. بیایید فرض کنیم شما توانایی شرکت خود را کمی کارآمد تر در طول زمان، به طوری EBITDA صعود حاشیه خود را به ۱۲ درصد تا آخر سال پنج سال، بازده EBITDA از ۶۱۰٫۰۰۰ $.
۴٫ مقدار اهرم
سرمایه گذار می باشد به احتمال قوی به استفاده از بدهی برای خرید شرکت شما، به عنوان شرکت می باشد جریان پول نقد خوب می باشد و می تواند که بدهی جدید سرویس.  فرض کنیم سرمایه گذار نصفی از قیمت خرید از شرکت شما تامین مالی – $ ۱ میلیون از قیمت خرید در مجموع ۲ میلیون $.
۵٫ مالکیت
در نهایت، شما و سرمایه گذار خود را احتیاج به بحث چه مقدار از شرکت آنها در واقع از خرید. اگر آنها ۸۰ درصد از شرکت شما خرید و شرکت شما بوده که در $ ۲ میلیون ارزش، آنها به شما یک بررسی برای $ ۲ میلیون. آنها از شما خواهد به رول بیشتر از ۲۰ درصد از سهام نیز، پس شما خواهد ۲۰۰،۰۰۰ $ به این شرکت قرار داده (و آنها ۸۰۰،۰۰۰ $ سرمایه گذاری می کند، با سایر $ ۱ میلیون بودن بدهی). یکی دیگر از راه فکر است که سرمایه گذار اقدام به خرید $۱۰۰ از شرکت شما، و شما از خرید $۲۰  تماس در شرایط برابر که سرمایه گذار باشد.


مفهوم تبدیل شرکت

چهارشنبه 20 تیر 1397 03:46 ب.ظ

 
تبدیل شرکت  یعنی تبدیل ماهیت شرکت مثلاً از سهامی خاص به مسئولیت محدود و بالعکس

تبدیل شرکت تغییر شکل آن است تغیر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود. 


خصوصیات شرکت موفق

چهارشنبه 20 تیر 1397 03:45 ب.ظ


شرکتها معمولا با یک ایده شروع می شوند قصد دارند: یک ایده، یک محصول، و یا یک فرهنگ می باشد که بنیانگذاران آن  مختلف است- یکی که خارج از غرفه در میان زیادی از. آنها امیدواریم که از نوع شرکت می باشد که دیگران به دنبال تقلید و افراد با هوش تری می خواهد برای کار.

و در حالی که هر صاحب کارآفرین و کسب و کار می داند که چقدر مهم می باشد به تمرکز بر روی کار در دست، را به یک مرحله در یک زمان، جایی در پشت ذهن خود، آنها می توانند سرمایه گذاری خود را تصور تبدیل کردن به یکی از آنهایی که بزرگ بوده که می ایستد آزمون زمان می باشد.

چه معدود شرکت هایی که آن را در زمان طولانی از هزاران که  متمایز می کند: که این سوال را مطرح میشود؟ اقداماتی که کارآفرینان توانسته در اوایل به صحنه را برای موفقیت پایین جاده را چه افرادی می باشند؟

در اینجا نه نقشه اساسی برای موفقیت کسب و کار باشد. این استراتژی شرکت را قادر به افزایش زیاد.

محصولات می باشد که همواره ارائه یک تجربه مشتری ممتاز. اپل پخش در آغاز MP3، سایت موسیقی آنلاین، موبایل های هوشمند و یا تبلت بسازد. آمازون اولین خرده فروش آنلاین نمی باشد. تاجر جو اولین بقال متخصص بوده. اما محصولات و خدمات خود به صورت دائم لذت مشتریان نمایان گردیده توسط آنها چه خواهند داشت یا نیاز در راه بوده که رقبا می تواند حتی نزدیک باشند.

مالکیت معنوی دستیابی به موفقیت بوده که رقبای نتوانسته در اطراف طراحی نمایند. ما می دانیم که کوالکام می سازد پردازنده و نرم افزار برای موبایل های هوشمند. ولی این غول فن آوری بی سر و صدا از شرکت خود را در اختراع ثبت گردیده برای رسیدن به موفقیت CDMA و سایر فن آوری های بی سیم هسته ای می باشد که، امروز، در بسیاری از گوشی های همراه در جهان مورد استفاده قرار گرفته است. سال ها و سایرین بزرگ صرف توسعه تکنولوژی دستیابی به موفقیت آن، آوردن آن به بازار، و دفاع از مالکیت معنوی آن می باشد.


نکات علائم ثبت شده در روی بر چسب

چهارشنبه 20 تیر 1397 03:45 ب.ظ


اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید كشور مبدا
شماره ثبت علامت در ایران.
تقاضای ثبت علامت باید در اظهارنامه ثبت علامت بازرگانی در سه نسخه روی نمونه های چاپی از طرف متقاضی یاوكیل وی تهیه و تسلیم گردد. اظهارنامه مذكور باید دارادی تاریخ و امضا بوده و حاوی نكات زیر باشد:
امضا كننده اظهارنامه صاحب علامت.
اقامتگاه قانونی (شخص حقیقی یا حقوقی).
رشته تجارت یا نوع صنعت.
اسم و اقامتگاه اشخاصی كه صلاحیت دریافت ابلاغ و اخطار را دارند.
كالا و طبقات علامت بر طبق آیین نامه (ق.ث.ع.و.ا).
شرح و توصیف علامت.
طرز مخصوص استعمال علامت مانند اینكه قید شود به وسائل مختلف به هرشكل واندازه و نوع چاپ

در خاتمه اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی پس از دریافت اظهارنامه نحوه تنظیم آن را با مقررات تطبیق و مراتب رادر دفتر ثبت می كند سپس نسخه ثانی اظهارنامه را امضا و مهر نموده به متقاضی به عنوان رسید مسترد می دارد. اداره ثبت مكلف استكه ظرف ١٥ روز اظهارنامه و سایر مدارك مذكور را مورد بررسی قرارداده و چنانچه نواقصی در آنها مشاهده نمایدمراتب را جهت رفع نقص به متقاضی ابلاع كند. اما در صورت كامل بودن اظهارنامه علامت مورد تقاضا را به ثبت رسانیده و مراتب را در روزنامه رسمی با قید نام و نشانی صاحب علامت و كالاهایی كه در آنها از علامت استفاده می شود آگهی نماید. انواع علامت تجاری در صورتی كه ظرف ٣٠ روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذینفع به عمل نیاید اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست كننده تسلیم می نماید. (مستفاد از مواد ٦ و ٧و ٩و ١٠ و ١١ آ.ق.ث.ع.و.ا). 


سایتهای برتر

یکشنبه 10 تیر 1397 01:33 ب.ظ


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 چطور قربانی مد نشویم؟

پنجشنبه 11 آبان 1396 09:10 ق.ظ

 چطور قربانی مد نشویم؟


یک قربانی مد فردی است که خود را تسلیم مد روز می کند و بدون توجه به اینکه با استفاده از این مدهای زودگذر چگونه به نظر می رسد، از آن‌ها پیروی می کند. یک نوع مد، برای همه افراد مناسب نیست و همچنین همه مدها نمی تواند برای یک نفر مناسب باشد. به منظور جلوگیری از تبدیل شدن به یک قربانی مد، شما باید سبک لباس و پوشش مناسب تیپ خود را پیدا کرده و بیشتر از آن ها استفاده کنید. همچنین باید به این آگاهی دست یابید که بعضی از لباس‌ها برایتان مناسب و زیبا هستند، درحالی‌که برخی دیگر اینطور نیستند.

 

۱- به سلیقه خود لباس بپوشید.

برای آنکه یک قربانی مد نباشید، لباس هایی را انتخاب کنید که با شکل بدن، سلایق شخصی و بودجه شما، هماهنگ باشد.

 

متناسب با نوع و شکل بدنتان، لباس بخرید. افراد مختلف سلیقه های متفاوتی دارند. اگر لباس ها و پوشش مد روز، مناسب شما نیست، خودتان را به پیروی از آن مجبور نکنید.

 

۲- بدن خود را بپذیرید.

هر کس عیوبی دارد. زمانی که شما بدنتان را همان‌گونه که هست، قبول کرده و موردپذیرش قراردادید آنگاه خواهید دانست که چگونه با آن باید رفتار کنید و تعامل داشته باشید.

 

 مناطقی از بدنتان را که ایراداتی دارد (مثلاً شکم بزرگ) بشناسید و راهی برای پوشاندن این ایرادات پیدا کنید. به عنوان یک قانون کلی، لباس باید قسمت هایی نامتناسب بدن را بپوشاند و با جلب توجه بیننده به قسمت های لاغر و متناسب بدن، موجب تعادل در پوشش شود.

 

 از پوشیدن لباس هایی که مناطق مشکل دار را به چشم می آورد، اجتناب کنید. یک دامن دارای تزئینات و لایه‌های مختلف، برای یک زن لاغر با نوع بدن مستطیل شکل، مناسب است و به بدن فرم می‌دهد اما اگر همین دامن را یک زن با بدن گلابی شکل بپوشد، ناخواسته توجه را به قسمت پایین تنه بزرگ و نامتناسب خود جلب کرده است. همچنین پوشیدن پالتو پوست برای یک زن لاغر اندام، زیبا نیست و او را شلخته نشان می‌دهد، درحالی‌که برای یک زن با بدن گلابی شکل، کاملاً زیبا و متناسب است. لباس هایی که موجود هستند برای تمامی تیپ های بدنی قابل استفاده است اما به یاد داشته باشید:

 

همه نمی توانند در یک نوع لباس خاص، زیبا و متفاوت به نظر برسند.

 

۳- سایز خود را بدانید.

سایز خود را به دقت اندازه گیری کرده و با اندازه هایی استاندارد یک برند لباس جهت اطمینان، مقایسه کنید.

 

 دور کمر خود را با متر، اندازه‌گیری کنید. برای این کار، متر را در اطراف باریک ترین قسمت کمر، محکم ببندید. این قسمت کمر که در اصطلاح “دور کمر طبیعی” نامیده می شود، معمولاً درست در زیر قفسه سینه قرار دارد.

 

 برای اندازه گیری پایین تنه خود، متر را به دور ضخیم ترین قسمت بپیچید و اندازه بگیرید.

 

۴- تنظیم بودجه

 به درآمد ماهانه خود نگاه کنید و ببینید واقعاً چقدر می‌توانید برای لباس و پوشاک هزینه کنید که با مشکل روبرو نشوید.

 

 ایجاد تأخیر در خرید. انجام این کار به شما کمک خواهد نمود تا به‌طور احساسی خرید نکنید و بر روی خرید لباسی که برایتان کاملاً مناسب است، تمرکز کنید.

 

 اگر نمی‌توانید بر میزان خرید خود، کنترل داشته باشید، از کارت‌های اعتباری استفاده نکنید و آن‌ها را در خانه بگذارید. فقط به همان میزان که برای خریدتان بودجه تعیین کرده‌اید، پول نقد به همراه ببرید.

 


توصیه هایی سلامتی برای زائران اربعین

پنجشنبه 11 آبان 1396 09:06 ق.ظ

 توصیه هایی سلامتی برای زائران اربعین


همراه داشتن جعبه کمک های اولیه :

به تمامی مسافرین سفر معنوی کربلا توصیه می شود در طول سفر جعبه ای کوچک مانند جعبه کمک های اولیه همراه خود داشته باشند. به طور کلی هر فردی برای مسافرت نیاز به یکسری داروها و لوازم دارد اما در افرادی که به صورت شخصی سفر می کنند این نیاز بیشتر حس می شود.

 به تمامی زائرین پیاده اربعین توصیه می شود جعبه ای کوچک شامل قرص های مسکن مثل استامینوفن و سرماخوردگی، آنتی هیستامین، شربت های سرماخوردگی کودک، چسب زخم و بانداژ، مقدارکمی بتادین و غیره همراه خود داشته باشند. 

 

توصیه های نوشیدن چای برای زائرین اربعین

چای بدلیل اینکه آرامش بخش است و خستگی را از تن بیرون می کند، طرفداران زیادی دارد. ولی مصرف بیش از اندازه چای می تواند سبب جذب نشدن آهن و کلسیم در بدن شود.

توصیه می شود افراد در طول روز بیش از 3 استکان چای ننوشند.

برگ گیاه چای برای رسیدن به دست مشتریان در کارخانه ها فرآوری شده و همین موضوع نیز سبب می شود تا حدود زیادی خواص غذایی چای از میان برود.

 

چای دارای کافئین است و مصرف بیش از اندازه آن سبب می شود افراد دچار مشکلاتی نظیر تپش قلب و مشکلات قلبی شوند. 

مصرف چای پر رنگ مضرات بیشتری به نسبت چای کم رنگ دارد ،افرادی که علاقه زیادی به نوشیدن چای دارند، تا حد امکان از خوردن چای پر رنگ خودداری کنند. 

دم نوش هایی مانند گل گاوزبان، به لیمو و آویشن می توانند بهترین نوشیدنی های جایگزین برای مصرف به جای چای در طور روز باشند.

 

 

یکی از مهمترین مواد مورد نیاز مسافرین اربعین آب بوده و همراه داشتن آن ضروری است؛ چراکه در اثر پیاده روی های طولانی آب بدن کم شده و نیاز به آن افزایش می یابد. 

 

افراد مبتلا به دیابت از پیاده روی بدون کفش پرهیز کنند چون در صورت آسیب دیدن پای آنها، روند درمان و بهبود مشکلی دارند.

همراه داشتن داروهای تجویز شده پزشک برای بیماران به ویژه افراد مبتلا به دیابت، فشارخون و دیگر بیماری های مزمن ضروری است. 

 

تزریق واکسن آنفولانزا برای همه زائرین به ویژه افراد سالمند ،کودکان و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف جهت پیشگیری از بروز بیماری ها توصیه می شود و علاوه بر آن هم استفاده از کرم های ضد آفتاب و ضدسوختگی زیر نور شدید آفتاب ضروری است. 

 

بهتر است زائرین برای جلوگیری از انتقال بیماری ها، استنشاق هوای گرم و پیشگیری از ورود ریز گردها به راه های تنفسی از ماسک استفاده کنند.

 


روش اجرای آموزش توالت به کودکان

پنجشنبه 11 آبان 1396 09:05 ق.ظ

روش اجرای آموزش توالت به کودکان

 

یکی از دغدغه‌های والدین گرفتن کودک از پوشک با روشی مناسب است. برای بیشتر کودکان یادگیری اصول اولیه پاکیزگی و توالت رفتن بسیار مشکل‌تر از پذیرش عادات مربوط به تغذیه یا خواب است، زیرا رعایت پاکیزگی برای آنها هیچ پاداشی به همراه ندارد.


در اینجا روشی را که دکتر بری برازلتون، پزشک کودکان، سالیان دراز در تربیت کودک برای توالت رفتن کار کرده و تجربه دارد، شرح می‌دهیم.


روش اجرا
وقتی کودک از خواب بیدار می‌شود بلافاصله او را بر سر لگن می‌نشانیم و از او می‌خواهیم که خود را تخلیه کند و چون مثانه‌اش پر است خودبه‌خود تخلیه می‌شود. در صورت زمانبر بودن می‌توان وسایل سرگرمی او را مثل یک اسباب‌بازی فراهم کرد.


بعد از انجام او را مورد لطف و تشویق قرار داده و برای تشویق می‌توان از خوراکی مورد علاقه‌اش استفاده کرد یا مثلا برچسب‌های جذاب کودکانه به او جایزه داد. بعد از انجام، بیست دقیقه او را باز می‌گذاریم و دوباره پوشک می‌کنیم و دو ساعت بعد پوشک را باز می‌کنیم. اگر خشک بود دوباره کودک را بر سر لگن می‌نشانیم و همان مراحل قبل ولی اگر خیس بود یعنی کودک زودتر از دو ساعت اجابت مزاج می‌کند که با چند بار امتحان زمان آن دستمان می‌آید و همان زمان کودک را باز می‌کنیم و بر لگن می‌نشانیم. اگر در لگن ادرار کرد دوباره بیست دقیقه باز و دوباره پوشک و همینطور تا آخر شب.لازم است یک هفته قبل از آموزش اطلاعات نسبی از برنامه دستشویی رفتن و فواصل زمانی ادرار و مدفوع کودک به‌دست آورید. نکته مهم این بخش این است که کودک فواصل بین دو تخلیه را باید پوشک باشد حتی با علم به اینکه در این فاصله ادرار نمی‌کند زیرا باید نتیجه بگیریم که بعد از مدتی کودک در طول روز فقط وقتی که بازش می‌کنیم جیش می‌کند و پوشکش در طول روز خشک می‌ماند. این زمان در بچه‌ها متفاوت است ممکن است یک هفته تا سه هفته طول بکشد ولی رسیدن به این مرحله بسیار مهم و ضروری است. اگر از دست کودک در رفت، او را سرزنش نکنید و از او بخواهید قبل از خیس شدن اطلاع دهد.


بعد از دیا سه هفته که زمان را کاملاً کنترل کردیم دیگر فواصل بین دستشویی‌ها کودک را پوشک نمی‌کنیم. لازم است از ابتدای آموزش به کودک حداقل یک کلمه، اشاره یا علامت در هنگام داشتن ادرار یا مدفوع یاد بدهید و از او بخواهید تا قبل از خیس شدن به شما اطلاع دهد، البته باید صبور باشید.


کودکان ابتدا پاک بودن را در روز و سپس در شب می‌آموزند. قبل از انجام هرگونه آموزش در زمینه توالت رفتن رعایت این نکته ضروری است که کودک در وضعیت استرس‌زا نباشد. مثلاً کودک در مرحله از شیر گرفتن یا در آستانه تولد نوزاد جدید یا خانه عوض کردن و... نباشد. همچنین علاوه بر آمادگی کودک آمادگی والدین نیز در تربیت توالت رفتن اهمیت دارد. به عنوان اولین قدم در تربیت توالت، فرزندتان باید احساسات خود را بشناسید. اگر احساسات شما منفی است، حداقل آن را در مرحله خنثی نگه دارید. هر وقت احساس خود را شناختید آماده‌اید.

 


بعد از مسمومیت غذایی باید چه بخوریم؟

پنجشنبه 11 آبان 1396 09:02 ق.ظ

 بعد از مسمومیت غذایی باید چه بخوریم؟متاسفانه مسمومیت غذایی بسیار رایج است. در این مطلب به شما می گوییم بعد از پایان علائم مسمومیت غذایی چه بخورید.

مسمویت غذایی معمولا زمانی اتفاق می افتد که عوامل بیماری زا (pathogens)، غذا یا آب آشامیدنی را آلوده کنند. با وجود ناراحت کنندگی، مسمومیت غذایی معمولا رایج است.

 

بعد از پایان علائم مسمومیت غذایی چه کنیم

اجازه دهید معده شما آرام بگیرد. بعد از تجربه علایم انفجاری مسمومیت غذایی مانند استفراغ، اسهال و ناراحتی معده، کارشناسان توصیه می کنند اجازه دهید معده استراحت کند. یعنی این که تا چند ساعت از نوشیدن و خوردن اجتناب کنید.

 

بعد از پایان علائم مسمومیت غذایی به بدن آب رسانی کنید

مصرف مایعات برای کمک به بدن تان در مقابله با مسمومیت غذایی ضروری است. اسهال و استفراغ می تواند باعث کم آب شدن بدن شود، بنابراین نوشیدن جرعه های کوچک آب می تواند یک شروع خوب باشد. نوشیدنی های ورزشی که حاوی الکترولیت هستند، بهترین راه برای پیشگیری از کم آبی بدن در این حین است. سایر مایعات پیشنهادی عبارتند از:

نوشابه بدون رنگ ( مانند اسپرایت، سون آپ ).

چای بدون کافئین.

آب مرغ یا سبزیجات.

 

بعد از پایان علائم مسمومیت غذایی خوردن خوراکی های ملایم را شروع کنید

هنگامی که احساس می کنید معده توانایی نگه داشتن غذا را دارد، خوراکی هایی که برای معده و دستگاه گوارش شما ملایم هستند، بخورید. خوراکی های زودهضم، کم چرب و کم فیبر. هضم چربی برای معده شما سخت است به خصوص اگر ناراحت باشد. اجتناب از مصرف غذاهای چرب جلوی ناراحتی های بعدی را می گیرد. خوراکی هایی که هضم شان برای معده راحت است، عبارتند از:

موز.

غلات.

سفیده تخم مرغ.

عسل.

ژله.

بلغور جو دوسر.

کره بادام زمینی.

سیب زمینی ساده از جمله پوره سیب زمینی.

برنج.

سالتین.

تست.

 

بعد از پایان علائم مسمومیت غذایی داروهای طبیعی را امتحان کنید

در طول یک دوره مسمومیت غذایی، دنبال کردن واکنش های طبیعی برای پاکسازی و پالایش دستگاه گوارش برای خلاصی از باکتری های مضر مهم است. به همین دلیل است که داروهای اسهال بدون نسخه راه خوبی برای درمان مسمومیت غذایی نیستند. زمانی که علائم شما در بالاترین حد خود قرار دارند، ممکن است بخواهید داروهای طبیعی را امتحان کنید.

 

چای زنجبیل: زنجبیل به عنوان آرام کننده معده شناخته می شود. خواص آنتی باکتریال آن به بدن برای مقابله با عوامل بیماری زا که باعث ایجاد واکنش در بدن تان شده اند، کمک می کند.

 

سرکه سیب: با این که مطالعه درستی در این زمینه انجام نشده، ولی سرکه سیب دارای خواص آنتی میکروبیال است. 2 قاشق چایخوری سرکه سیب را با یک لیوان آب مخلوط کرده و در طول روز جرعه جرعه بنوشید. این کار منجر به بیرون راندن و کشتن عوامل بیماری زایی می شود که شما را بیمار کرده اند.

 

زغال چوب فعال: نباید آنها را با خاک زغالی که در گریل حیاط پشتی تان به جا مانده اشتباه بگیرید،کپسول های زغال چوب فعال به سرعت بدن انسان را سم زدایی کرده و باکتری های خطرناک را می کشند.

 

بعد از این که مجدد حالتان خوب شد، ممکن است بخواهید به مدت 2 هفته پروبیوتیک های روده را با مصرف ماست طبیعی یا کپسول های پروبیوتیک حداقل به مدت 2 هفته جایگزین کنید. این کار به بدن تان کمک می کند تا دوباره باکتری های سالمی که در حین مسمومیت غذایی از طریق سیستم گوارش از دست داده اید را بازسازی کرده و سیستم ایمنی تان دوباره به مسیر اصلی خود بازگردد.

 

سایر راهنمایی ها

دندان هایتان را مسواک بزنید. اسید معده که در هنگام استفراغ از دهان خارج می شود، می تواند به مینای دندان آسیب برساند. مسواک زدن دندان ها بعد از استفراغ در دراز مدت از سلامت دهان محافظت کرده و در کوتاه مدت احساس تازگی و آرامش به شما می دهد. دوش گرفتن هم می تواند به پاکسازی بدن تان از باکتری های ناسالم کمک کند. استراحت کنید، استراحت کافی هم می تواند به بهبود سریعتر شما کمک کند.

 


بعد از پایان علائم مسمومیت غذایی از چه خوراکی ها و نوشیدنی هایی باید اجتناب کنیم

بدن شما در حال حاضر تحت تهاجم قرار گرفته است و در حال مقابله و بیرون راندن عوامل بیماری زایی است که باعث مسمومیت غذایی شما شده اند. شما که نمی خواهید به این مهاجمان مهمات بیشتری برسانید. اولویت اول شما باید اجتناب از خوراکی هایی باشد که در وهله اول باعث بیماریتان شده اند. بلافاصله مجرم مشکوک را به سطل زباله بریزید تا مواد غذایی آلوده از دسترس حیوانات خانگی دور شود و در وهله دوم اجتناب کنید از مصرف غذاها و نوشیدنی هایی که هضم شان برای معده سنگین است، از جمله:

الکل.

کافئین (نوشابه، نوشیدنی انرژی زا یا قهوه).

غذاهای تند.

خوراکی هایی که فیبر بالایی دارند.

محصولات لبنی.

خوراکی های چرب.

خوراکی های سرخ شده.

نیکوتین.

غذاهای ادویه دار.

آبمیوه.

همچنین به یاد داشته باشید که از هر گونه داروی اسهال بدون نسخه اجتناب کنید. با دنبال کردن این نکات ساده در کمترین زمان ممکن، احساس بهتری خواهید داشت.

 

 

چه چیزی باعث مسمومیت غذایی می شود

5 عامل بیماری زا مسئول 91 درصد از بیماری های غذایی در آمریکا هستند. این عوامل بیماری زا عبارتند از:

- نورو ویروس (Norovirus) (معمولا در صدف ها، میوه ها و سبزیجات دیده می شود).

- سالمونلا (Salmonella) (معمولا در تخم مرغ، گوشت و محصولات لبنی دیده می شود).

- کلوستریدیوم پرفرنژنس (Clostridium perfringens) (در گوشت قرمز و ماکیان دیده می شود).

- کمپیلوباکتر (Campylobacter) ( در گوشت کم پخت و آب آلوده دیده می شود).

- استافیلوکوک ها (Staphylococcus) (در محصولات حیوانی از قبیل خامه، تخم مرغ و شیر دیده می شود).

سالمونلا و نوروویروس مسئول اغلب بستری شدن ها در اثر مسمومیت غذایی در بیمارستان هستند، ولی ممکن است مسمومیت غذایی در اثر موارد دیگر ازین قبیل هم ایجاد شود:

باکتری.

انگل ها.

کپک.

سموم.

آلاینده ها.

آلرژن ها.

 

گوشت های کم پخت یا محصولاتی که به صورت غیر بهداشتی با دست تهیه شده اند، مقصرین اصلی در مسمومیت غذایی هستند. دستهایتان را بشویید، وسایل و بشقاب ها را به دو دسته برای خوراکی های خام و پخته جدا کنید.

 

اکثر افرادی که مسمومیت غذایی را تجربه می کنند نیازی به رفتن به بیمارستان ندارند، ولی فاصله زیادی هم از دستشویی نمی توانند بگیرند. معده ناراحت، استفراغ و اسهال علایم شایع مسمومیت غذایی هستند. این علایم معمولا بعد از 48 ساعت از بین می روند. اگر سابقه کم آبی بدن، بیماری های قلبی، آمبولی یا سایر مشکلات جدی سلامتی داشتید، به دنبال کمک باشید و مایعات زیاد بنوشید.

 

اگر علایم تان شدید بود با اورژانس تماس بگیرید تا برای پیشگیری از شیوع بیماری، شما را راهنمایی کرده و در صورت لزوم شما را به بیمارستان برسانند. علایم شدید مسمومیت غذایی عبارتند از: خون در مدفوع، گرفتگی شدید شکم، تار شدن بینایی و اسهال طولانی تر از 3 روز. تمام این علایم نیازمند مراقبت پزشکی هستند. به مطالعه این مقاله ادامه دهید تا بدانید چه چیزهایی برای بهبود سریع تر شما مورد نیاز است و چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید.

 
 


 

چه افرادی بیشتر در معرض خطر عوارض مسمومیت غذایی هستند

مسمومیت غذایی در کودکان به اندازه بزرگسالان شیوع دارد، ولی می تواند باعث نگرانی شود. کودکان به خصوص زیر 1 سال مستعد ابتلا به بوتولیسم (botulism) هستند. بوتولیسم نادر است ولی اگر سریعا به آن رسیدگی نشود ممکن است منجر به فلج یا حتی مرگ شود. کودکان هم در معرض خطر بیشتر واکنش های جدی به باکتری اشریشیا کلی (E. coli) هستند.

 

کودک یا نوزادی که علایم مسمومیت غذایی داشته باشد، باید یه سرعت توسط یک پزشک متخصص معاینه شود، تا احتمال بوتولیسم در آن ها بررسی شود. کودکان راحت تر از بزرگسالان دچار کم آبی می شوند، بنابراین نیاز به مراقبت بیشتری دارند.

 

زنان باردار بیشتر در معرض خطر عوارض مسمومیت غذایی هستند

زنان باردار باید با مسائل مربوط به مسمومیت غذایی با احتیاط رفتار کنند. مسمومیت غذایی لیستریا (Listeria) به جنین درحال رشد آسیب می رساند. تغذیه مناسب در زنان باردار برای کمک به رشد نوزاد ضروری است. به همین دلیل هر گونه نشانه مسمومیت غذایی باید تحت نظر یک پزشک متخصص قرار بگیرد.

 

سالمندان بیشتر در معرض خطر عوارض مسمومیت غذایی هستند

سالمندان هم حساسیت بیشتری به عوارض مسمومیت غذایی دارند. به خصوص زنجیره های باکتری اشریشیا کلی (E. coli) که می تواند منجر به خونریزی و نارسایی کلیه شوند. اگر یک فرد بالغ بالای 60 سال دارای نشانه های مسمومیت غذایی باشد، باید برای مراقبت های اولیه با یک مشاور متخصص تماس بگیرد.

 

افراد مبتلا به بیماری های مزمن بیشتر در معرض خطر عوارض مسمومیت غذایی هستند

افرادی که مبتلا به بیماری های مزمنی از قبیل ایدز HIV/AIDs، بیماری کبد یا دیابت هستند، بیشتر در معرض خطر عوارض جدی مسمومیت غذایی قرار دارند. همچنین اگر شیمی درمانی دریافت می کنید که پاسخ ایمنی را سرکوب می نماید، در معرض خطر بیشتری هستید.

 

چه زمانی باید برای مسمومیت غذایی به پزشک مراجعه کنم؟

علایم مسمومیت غذایی معمولا بیشتر از 48 ساعت طول نمی کشد. اگر 2 روز از زمان ظاهر شدن علایم شما گذشت و همچنان علائم را داشتید، وقت آن است که با یک پزشک متخصص تماس بگیرید. به یاد داشته باشید که علایم شدید مانند مدفوع خونی، سرگیجه، ضعف عضلانی و گرفتگی شدید معده را جدید گرفته و منتظر از بین رفتن شان نمانده و سریعا به پزشک مراجعه نمایید.

 

مسمومیت غذایی در رستوران ها

سوال: برای پیشگیری از مسمومیت غذایی بیرون از خانه چه کاری باید انجام دهم؟

پاسخ: برای اجتناب از مسمومیت غذایی در رستوران ها، فقط رستوران هایی را انتخاب کنید که هیچ نقض کد بهداشتی ای نداشته باشند. اداره بهداشت را برای یافتن رستوران هایی که مشکل بهداشتی داشته اند، بررسی کنید.

 


 • تعداد صفحات :3
 • 1  
 • 2  
 • 3  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :